Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
417/QĐ-UBND 20/11/2023 Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến 2030
Lượt xem: 78
Tải về 0
168/NQ-CP 11/10/2023 Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030
Lượt xem: 107
Tải về 0
TS10 năm 2023-2024 03/09/2023 Kết quả tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024
Lượt xem: 53
Tải về 0
Số: 68/BGDĐT-GDTrH 12/06/2023 Tiếp theo Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023, trước tình hình thực tế hiện nay đối với năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông như sau:
Lượt xem: 119
Tải về 0
Số: 2822/BGDĐT-GDTrH 12/06/2023 V/v thực hiện chuyển trường đối với học sinh phổ thông
Lượt xem: 107
Tải về 0
Số: 4725/QĐ-BGDĐT 07/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Lượt xem: 190
Tải về 0
Số: 3020 /QĐ-SGD&ĐT 06/02/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hồ sơ điện tử
Lượt xem: 130
Tải về 0
Số: 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021. 08/09/2022 THÔNG TƯ: Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Lượt xem: 211
Tải về 0
1772/QĐ-UBND 15/08/2022 Quyết định ban hành khung thời gian kế hoạch năm học 2022-2023 đối với giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 197
Tải về 1
12/CT-UBND 01/08/2022 Chỉ thị 12 của UBND Tỉnh về nhiệm vụ năm học 2022-2023
Lượt xem: 287
Tải về 0
123